GRC Management
Country and Sector Reports

Araştırma Hakkında / About Research

Araştırma Hakkında

Ulusal Risk Envanteri çalışması web tabanlı bir anket çalışmasına dayanmaktadır.

Anket çalışmasına risk yönetimi sürecinde aktif olarak görev alan, işletmelerde finans departmanı başta olmak üzere kritik pozisyonlarda görev yapan 591 kişi katılım sağlamıştır. Anket katılımcılarından cevapları değerlendirilmeye alınmayan anket sayısı ise 15 olup 576 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket katılımcılarının çalıştıkları işletmeler orta ve büyük ölçekli işletmeler/kurumlar olarak sınıflandırılabilir. Anketin temel amacı, 2021 yılında karşılaşılması muhtemel risklerin ulusal ölçekte değerlendirilmesidir.

Ankete katılan 576 kişinin 488’i erkek, 88’i ise kadındır.

Anket hedef kitlesine paralel olarak finans ve risk yönetimi profesyonellerinin görüşlerine sunulmuştur. Bu çerçevede yaklaşık %53’lük katılımcının mesleki dağılımı aşağıdaki alanlardandır;

  • Finans Direktörü / Müdürü / Yöneticisi / Uzmanı / Uzman Yardımcısı
  • Risk Yönetimi Direktörü / Müdürü / Uzmanı / Uzman Yardımcısı
  • Hazine Müdürü / Yöneticisi / Uzmanı / Uzman Yardımcısı
  • Denetim Direktörü / Müdürü / Yöneticisi / Uzmanı / Uzman Yardımcısı
  • Yönetim Kurulu Başkanı / Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı / Üyesi

%14 katılımcı ise Operasyon Yöneticisi pozisyonunda çalışmaktadır. Geri kalan katılımcılar ise akademisyen, araştırmacı, bilgisayar mühendisi gibi meslek profesyonellerinden oluşmaktadır.

Katılımcıların çalıştıkları işletme türü ve cirolar risk yönetimi uygulamalarının olgunluk seviyesinin yorumlanması ve sektörel değerlendirmeler açısından önemlidir. Bu çerçevede katılımcıların sektörel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

About Research

National Risk Inventory study is based on a web-based questionnaire study.

591 people who are employed in critical positions, finance departments of organizations in particular, taking active part in risk management process have participated in questionnaire. Responses of 15 questionnaire participants were not taken into consideration, and total of 576 questionnaires are assessed. Organizations where questionnaire participants are employed can be classified as medium and large scale businesses. The main objective of the questionnaire is to assess the risks that may be encountered in year 2021 on national scale.

Of the 576 people participated in questionnaire, 488 participants were male and 88 participants were female.

Questionnaire is presented to the opinions of finance and risk management professionals in line with the target mass. Occupational distribution of approximately 53% of the participants in this frame are as follows;

  • Finance Director / Manager / Supervisor / Expert / Assistant Expert
  • Risk Management Director / Manager / Expert / Assistant Expert
  • Treasury Manager / Supervisor / Expert / Assistant Expert
  • Audit Director / Manager / Supervisor / Expert / Assistant Expert
  • Board of Directors Chairman / Member and Audit Committee Chairman / Member

14% of the participants are working in Operations Manager position. Remaining participants are constituted of professionals such as academicians, researchers, computer engineer.

Types of organizations where participants work as well as their turnovers are important in terms of interpretation of risk management applications maturity level as well as sector assessments. Distribution of participants by sectors are as follows.