GRC Management
Country and Sector Reports

Giriş / Introduction

Giriş

Yeni normalin gölgesinde belirsizliklerin arttığı koşullarda 2021’i karşılayacağımız belli oldu. Yeni normalin gölgesi, ekonomiden toplumsal olaylara, üretimden alışverişe, çalışma kültüründen sosyal faaliyetlere insanoğlunun aktif olarak yer aldığı her türlü etkinliğe düşmüş durumda.

Global ölçekte 2021 yılında gündemde kalmaya devam edecek riskler; Covid-19, döviz kuru oynaklıkları, ticaret savaşları, korumacı yaklaşımlar, siber saldırılar, terör eylemleri, veri hırsızlıkları, altyapıların çökmesi, ekonomik krizler ve savaşlar şeklinde sıralanabilir. Risk listesi hem bireylerin ulus devletlere karşı güveninin hem de devletler arasındaki güvenin zayıflayacağını ve insanlığın sığınılacak güvenli liman arayışının devam edeceğini göstermektedir.

Türkiye’nin jeopolitik açıdan stratejik olarak çevrilmişliği devam ederken bir yandan da reel ekonomik gündemin 2021 yılında ana gündem maddeleri arasında yer alacağı aşikardır.

Kapitalist sistemi besleyen ve bugünlere ulaşması için destek veren bütün olguların Covid-19 pandemi salgını ile birlikte yara aldığı bir gerçektir. Bunları; ekonomik büyümede süreklilik, global ölçekte her bir birimin-insanın-devletin küresel ticarete açılması ve tüketim kültürü olarak sıralayabiliriz. O halde global ölçekte kapitalizmin krizden çıkabilmesi bu faktörlerin tekrar dengeye gelmesi ile mümkün olabilecektir. Global çevrelerde tartışılan ve Times dergisinin kapağını da süsleyen “The Great Reset” olgusunun Covid-19 döneminde gündeme gelmesi tesadüf değildir.

Covid-19 öncesinde ticaret savaşları ile başlayan korumacı politikalar, pandemi sürecinde zorunlu olarak ivme kaybeden üretim gücü, global ticaret ile hizmet gelirlerindeki azalma ve belirsizlikten kaynaklanan tüketim isteksizliği hem ulusal hem de global ölçekte tartışılması gereken konulardır.

2020 yılı ana gündeminde pandemi yer aldığı için çok tartışılamayan ama risk ajandalarının 1 numaralı gündemi olarak kalmaya devam eden iklim değişikliği ve etkileri 2021’de ulusal ve global politikalara yön vermeye devam edecektir.

İklim değişikliği etkilerini Türkiye’de de hissettirmeye başlamış; fırtınalar ve sel baskınları yaşanmış ve nihai olarak da tarım alanları ciddi ölçüde zarar görmüştür. Bütün bunların yansıması olarak da tarım ürünleri fiyatları dalgalı seyir izlemiş ve sigorta primleri yükselme eğilimine girmiştir.

İklim değişikliği etkileri ile mücadele kapsamında başta kamu kesimi olmak üzere her kademede alınması gereken önlemler vardır. İklim değişikliği ile mücadele hem tarım üreticisi işletmelerinin hem de bireysel olarak da çiftçilerin planlı ve ölçek ekonomisi koşullarında üretim yapmalarını ve global ölçekte de rekabete hazırlıklı olmalarını zorunlu hale getirmiştir.

Kapitalizmin getirdikleri ve götürdükleri;

  • Çevreye verdiği zararla iklim değişikliğine neden oldu ve sonuçları ile mücadele ediyoruz,
  • Bireye ve topluma verdiği zararlar sonucunda insanlığın ilaçlara daha fazla bağımlı olduğu, bireylerin stres ve diğer uyaranlara daha fazla maruz kaldığı bilinmektedir ve bu mücadele uzun yıllar devam edecek muhtemelen de insanlığın lehine ve olumlu yönde sonuçlanmayacaktır,
  • Sermaye birikimine odaklanan piyasa ekonomisi dahilinde, bir tarafta ciddi sermaye oluşumunu sağlayan finansal kapitali elinde tutanlar ve getirisini beğenmediği için ekonomi dışına çekilmiş milyarlarca dolarlık fonlar diğer tarafta da çok temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan toplumlar ve bireyler,
  • Ticaretten daha fazla pay almak ve kar almak isteyen ulus devletler ve korumacılıkta yükselen duvarlar ve daralan ekonomilerle mücadele ediyoruz,

Yeniden Başlatma (The Great Reset) olgusunun özünde kapitalizmin krizine dönük bir çözüm aracı olduğunu düşünebiliriz. Bu tür çözümler global çevreler veya düşünce kuruluşları için bir rapor ve bir konferans teması olarak kabul edilmekle birlikte, gelişmemiş ve  gelişmekte olan ülkeler, yüksek dış borç sarmalına girmiş ekonomiler ve özünde de orta ve alt gelir grubundaki insanlar için açlık, gözyaşı, ölümler ve diğer istenmeyen tüm sonuçları akla getirmektedir.

Global dünyanın planları ve kapitalist sistemin çıkmazlarından ülke gerçeğine döndüğümüzde ise Ulusal Riskler ve bunların yönetimine yönelik projeksiyonlar kamu kesimi, şirketler ve bireyler için son derece önemlidir.

Bu çalışmanın temel hedefi ulusal düzeyde organizasyonların karşılaşabileceği anahtar risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesidir. Bu çalışma sonuçları itibarıyla işletmelerin üst yönetimine ve kamu kesimi yöneticilerine kurumsal stratejilerinin oluşturulması ve güncellenmesi aşamasında rehber dokuman olma hedefindedir.

Bu raporun verileri anket yöntemiyle toplanmış ve 576 katılımcı anketi cevaplamıştır. Ağırlıklı olarak finans uzmanları, risk yönetimi uzmanları ve denetim uzmanları olmak üzere üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyesi pozisyonundaki finans geçmişi olan profesyoneller ankete katılım sağlamışlardır.

Introduction

It has been clear that we will be greeting 2021 in the uncertain times of the new normal. From economy to social events, production to shopping, business culture to social activities, dark shadow of the new normal has fallen on all activities that mankind has been actively engaged.

The risks that will remain on agenda on global basis in year 2021 can be outlined as; Covid-19, foreign exchange rate fluctuations, commercial war, protective approaches, cyber attacks, terror acts, data theft, infrastructure collapses, economical crisis and wars. Risk list indicates that individuals’ trust towards nation states as well as the trust among the states will be weakened, and people will continue seeking for a safe haven.

While Turkey continues to be strategically surrounded from geopolitical aspect, it is apparent that real economic agenda will be a main agenda item in 2021.

It is a fact that all the phenomena that fed and supported the capitalist system to this date have been impacted by Covid-19 pandemics. We can list those as; continuity of economical growth, each unit-people-state’s entrance into global trade on global scale, and consumption culture. Therefore, in order for capitalism to come out of crisis on global scale, those factors must reach to equilibrium. It is no coincidence that “The Great Reset” phenomenon being discussed in global environment and found a place on Times magazine cover to become a trend topic during Covid-19 period.

Protective policies that took stat wit trade wars before Covid-19, production power that is forced to incline during pandemics period, decrease in revenues from global trade and services as well as reluctance in consumption resulting from uncertainty are the topics requiring discussion on both national and global scales.

Climate change and its impacts which were rarely discussed during year 2020 due to pandemics but remained as number 1 topic of risk agendas will continue to steer national and global policies in 2021.

Turkey also began to feel the impacts of climate change; encountering with storms and flood, consequently resulting in large damage on agricultural fields. In return, agricultural products prices pursued a fluctuating trend, giving rise to increased insurance premiums.

There are measures to be taken at every level and by society in particular in our combat against the impacts of climate change. Combating against climate change requires both producer companies in agriculture industry and the farmers individually to make a well-planned production in line with scale economy, and be ready for competition on global level.

Outcomes of capitalism are;

  • Its damages on the environment resulted in climate change, of which we are deal with the consequences,
  • It is known that the people have been more dependant on medications due to its damages on individuals and the society, individuals are more exposed to stress and other stimuli, and our combat will last many years, and possibly will not end positively and in favor of mankind,
  • In the context of market economy focused on capital stock, there are the ones that hold the financial capital that constitutes a significant capital and millions dollars of funds withdrawn from economy due to unsatisfactory profit on one side, and societies and individuals having difficulty in meeting even their most fundamental needs on the other side,
  • We are fighting against nation states having desire to get more share in the trade, rising walls of protective policies and narrowing economies,

We may think that The Great Reset phenomena in essence is a solution instrument addressing capitalism crisis. Although such solutions are considered as a theme for a report or a conference by some global settings and think tanks, it often recalls hunger, tears, death and other undesired consequences  for undeveloped and developing countries, economies entangled in high foreign debt dilemma as well as people fall in moderate and low income groups.

When we switch from the plans of global world and dilemmas of the capitalist system to the reality of the country, National Risks and projections towards their management have utmost importance for the public, companies and individuals.

The core target of this study is to identify and assess key risks that might be encountered by organizations on national level. This study aims to deliver the results that will serve as a guideline document for senior managements of corporations as well as managers in public sector in establishing and updating their organizational strategies.

Data of this report are collected by questionnaire method, and 576 participants answered the questionnaire. Senior management members and professionals in Board of Director member position, having finance background, and in particular, finance experts, risk management experts, audit experts participated in the questionnaire.

576
Katılımcı anketi cevaplamıştır / People participated in questionnaire
90
Ulusal Risk Envanteri çalışması 40 risk, toplam 97 soru / National Risk Inventory study is constituted of 40 risks, total of 97 questions

Ekonomi / Economy

30%

Jeopolitik / Geopolitics

15%

Toplumsal / Social

30%

Teknoloji / Technology

15%

Çevre / Environment

10%

Riskler yukarıdaki 5 sınıflandırmadan oluşmaktadır.

Araştırmanın hedef kitlesi ağırlıklı olarak risk yönetimi ve finans profesyonelleri olmak üzere risk yönetimi alanında tecrübeli profesyonelleri de kapsayacak ölçekte geniş tutulmuştur.

National Risk Inventory study is constituted of 40 risks, total of 97 questions and the following risk classifications.

Target mass of the research is selected broadly to cover mainly experienced professionals in risk management field, and risk management and finance professionals in particular.