GRC Management
Country and Sector Reports

İlk 10 Risk 2021 / Top 10 Risks 2021

İlk 10 Risk 2021

Ulusal Risk Envanteri çalışmasında odaklanılan alanlar aşağıda sıralanmaktadır;

  • Ekonomi riskleri
  • Jeopolitik riskler
  • Teknoloji riskleri
  • Toplumsal riskler
  • Çevre kökenli riskler

Bu tür çalışmaların 2 yönden değerlendirilmesi gerekmektedir. İlk değerlendirme alanı; ulaşılan sonucun (risklerin) bireylerin ve kurumların davranışlarına yansıma ihtimalinin değerlendirilmesi. İkinci alan ise davranışsal boyutta bireylerin ve kurumların aldıkları kararın muhtemel sonuçlarıdır.

Top 10 Risks 2021

The focus topics of National Risk Inventory are listed below;

  • Economy risks
  • Geopolitical risks
  • Technology risks
  • Social risks
  • Risks arising from the environment

Studies of this nature should be evaluated from 2 aspects. The first evaluation aspect; is assessing the possibility of achieved outcomes’ (risks) reflection in actions of individuals and organizations. The second aspect is possible consequences of the decisions made by individuals and organizations in terms of actions.

1
Döviz kuru riski / Exchange rate risk
2
Ekonomik kriz riski / Economic crisis risk
3
Piyasalardaki olumsuz gelişmeler riski (faiz gibi) / Adverse developments in the markets (such as interest) are risky
4
Pandemi sürecinin devamı riski / Risk of continuation of the pandemic process
5
İşsizlik riski / Unemployment risk
6
Ulusal siyasi kutuplaşma riski / National risk of political polarization
7
Likidite riski / Liquidity risk
8
Jeopolitik istikrarsızlık riski / Geopolitical instability risk
9
Kredi ödeme problemleri riski / Risk of credit payment problems
10
Bölgesel çatışmalar ve komşularla olası problemler riski / Regional conflicts and potential risk of problems with neighbours

Analiz

Risk envanterinde ilk sırada döviz kuru riski yer almaktadır. Döviz kuru riski bireylerin döviz kurlarında oynaklık ve yükselmeye yönelik beklentilerinin sonucudur. Bireylerin ve işletmelerin yabancı para cinsinden varlıklarındaki hareketlilikler bu riskin analizi açısından kritiktir.

Risk envanterinde 2. sırada ekonomik kriz riski yer almaktadır. Ekonomik kriz riski olasılık yönünden 2. sırada etki/maliyet açısından ise 1. sırada yer almaktadır.

Piyasalardaki olumsuz gelişmeler (faiz vb) riski, 2020 risk envanterinde 7. sırada yer alırken 2021 için risk beklentisi yükselmiş ve 3. sıraya gelmiştir. Piyasa göstergelerinin olumsuza dönüşmesi kuşkusuz hem ulusal ekonomi performansı hem de işletmeler ve bireyler açısından son derece önemli bir öncü göstergedir.

Pandemi sürecinin devamı, risk envanterinde 4. sırada yer almıştır. 2020 Kasım itibarıyla pandeminin 2. dalga aşamasında olduğunu ve aşı belirsizliklerini de dikkate aldığımızda bu sürecin 2021 yılı sonuna kadar devam edeceğini öngörebiliriz. 2. dalga ile birlikte Avrupa ve Dünya Ekonomilerindeki kapanma, seyahat kısıtlamaları ve üretim kapasitelerinin düşmesi Türkiye’yi ekonomik açıdan zorlayacak faktörlerdir.

İşsizlik riski, risk envanterinde 5. sırada yer almıştır. 2020 risk envanterinde genç işsizliği ve genel olarak işsizlik ayrı ayrı sorgulanmışken 2021 yılı için bu iki risk birleştirilmiştir.

Ulusal siyasi kutuplaşma riski, risk envanterinde 6. sırada yer almıştır. 2020 yılında bu risk 8. sırada yer alırken 2021 için beklentiler olumsuza dönmüş ve ulusal siyasi kutuplaşma riski 6. sıraya yükselmiştir. Toplumun beklentisi kutuplaşmanın artacağı yönündedir.

Likidite riski, risk envanterinde 7. sırada yer almıştır. 2020 yılı risk envanterinde 21. sırada yer alan likidite riskinin 8. sıraya yükselmesi katılımcıların genel olarak ödeme güçlüğüne yönelik beklentilerinin olumsuz olduğunu göstermektedir.

Jeopolitik istikrarsızlık riski ülkemiz açısından son derece önemlidir ve 2021 risk envanterinde 8. sırada yer almıştır. Özellikle Suriye ve Ortadoğu gibi mevcut gerilim alanlarına ek olarak Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan ve Suudi Arabistan gerilimi jeopolitik istikrarsızlık riskinin önemini ve etkilerini öne çıkarmaktadır.

Kredi ödeme problemleri riski, risk envanterinde 9. sırada yer almıştır. Bu risk özellikle reel sektör şirket iflaslarına yönelik beklentiler ve likidite riski ile paralel değerlendirilmelidir.

Bölgesel çatışmalar ve komşularla olası problemler riski, risk envanterinde 10. sırada yer almıştır. 2021 yılı risk envanterinde ağırlıklı olarak ekonomi temelli riskler öne çıkmaktadır. Suriye özelinde bir çözüm üretilememesine ve Azerbaycan-Ermenistan gerilimine rağmen bölgesel çatışmalar ve komşularla olası problemler riski 2020 yılında 6. sırada iken 2021 yılı risk envanterinde 4 basamak düşmüştür.

Analysis

Foreign exchange rate risk takes the top place in risk inventory. Foreign exchange rate risk is a consequence of the individuals’ expectations towards fluctuation and rise in foreign exchange rates. Mobility in foreign currency assets of individuals and corporations are critical in terms of analyzing this risk.

Economical crisis risk takes the 2nd place on risk inventory. Economical crisis risk is in the 2nd place in terms of probability and in the 1st place in terms of impact/cost.

Adverse developments in the markets risk (such as interest) took the 7th place on 2020 inventory risk whereas it has moved up to the 3rd place in 2021 risk expectations. Negative market indicators are of course a precursor for both national economy performance and the corporations and individuals.

Continuation of pandemics process took the 4th place on risk inventory. Considering that the pandemics is in the stage of 2nd wave as of November 2020, and progress of vaccination is uncertain, we can anticipate that the current situation will last until late 2021. Closure in European and Global Economies due to the 2nd wave, travel restrictions and decrease in production capacities are the factors that will economically challenge Turkey.

Unemployment risk took the 5th place on the risk inventory. Young unemployment and overall unemployment are individually questioned for 2020 risk inventory whereas they are combined for year 2021 inventory.

National political polarization risk took the 6th place on the risk inventory. While this risk was on the 8th place in 2020, expectations for 2021 have been worsened, leveraging the risk to the 6th place. The society expects an increase in polarization.

Liquidity risk took the 7th place on the inventory. While this risk was on the 21th place in 2020 risk inventory, it has gone up to the 8th place, indicating an increase in the participants’ expectations for payment defaults.

Geopolitical instability risk has vital importance for our country, and took the 8th place on 2021 risk inventory. In addition to the existing tension zones such as Syria and Middle East in particular, tension in Eastern Mediterranean, Azerbaijan-Armenia and Saudi Arabia highlights the importance and effects of geopolitical instability risk.

Credit payment problems risk took the 9th place on risk inventory. This risk should be assessed in conjunction with the expectations on real sector company bankruptcies and liquidity risk.

Regional conflicts and possible problems with the neighbors took the 10th place on risk inventory. Economy-based risks are prominent in 2021 risk inventory. Despite of the fact that no solution is brought on Syrian issue and the current Azerbaijan-Armenia tension, the risk of regional conflicts and possible problems with neighbors has moved 4 places down from the 6th place in 2020 inventory to the 10th place in 2021.

Cinsiyetin risklerin değerlemesine etkisi incelenmiş olup ve cinsiyetin risk değerlemesi üzerinde ciddi bir etkisi olmadığı bay ve bayan cevaplarına göre ilk 5 riskin kendi içinde izleyen 5 riskin de yine kendi içinde yer değiştirdiği görülmektedir.

Impact of gender on risk assessment is also studied, and it was observed that gender does not have a significant impact on risk assessment, and positions of the top 5 risks as well as the subsequent five risks interchanged per participant genders.